Vymáhání pohledávek - vymáhání dluhů online

DŮVODY PROČ SVĚŘIT VYMÁHÁNÍ OBČANSKOPRÁVNÍ ČI OBCHODNĚPRÁVNÍ POHLEDÁVKY/POHLEDÁVEK ONLINE NAŠÍ AK

1. Odměnu AK platí převážně dlužník, a to až po úspěšném vymožení

2. Vymáhání mimosoudně, soudně a exekučně, a to i online na dálku - podmínky řešení případu posoudíme zcela nezávazně

3. Až polovina dlužníků reaguje po zaslání předžalobní upomínky sepsané pod hlavičkou naší AK - čím dříve pohledávku řešíte, tím lépe 

4. Plně korektní vztah ke klientovi, který se narozdíl od vymáhacích agentur řídí závaznými stavovskými předpisy
některé vymáhací agentury mohou být neseriózní
a někdy i podvodné

5. Máme zkušenosti a spolupracujeme s efektivními exekutory

6. Vymáháme nejčastěji nároky ze smluv o půjčce (v rámci rodiny či mezi známými), z uznání dluhu a z neuhrazených obchodních faktur za dodání zboží, ale i z jiných smluv
5 rad pro věřitele - podnikatele


ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNĚJŠÍ NABÍDKA ŘEŠENÍ?
NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / TEL. 608 979 055

"Čím déle svůj nárok - pohledávku za dlužníkem, neřešíte, tím více snižujete zbytečně šanci na vymožení ... řešte svou pohledávku včas - za nezávazný dotaz na možnost vymožení nic nedáte"

Dlužníka si můžete prověřit min. zda je zapsán v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU, a případně také zda má EXEKUCE.

ČASTÉ OTÁZKY:

Dlužník mi dluží - co mám dělat?
Kdy je možné vymáhání pohledávky bez plateb dopředu?
Co je potřeba dodat k vymáhání pohledávky?
Jak probíhá vymáhání pohledávky online?

ZE VZKAZŮ KLIENTŮ:

"Obrátil jsem se na AK ohledně vymožení dlužné částky ... velké plus bylo, že jsem nemusel nic platit předem, ale až po úspěšném vymožení." ... viz sekce REFERENCE


VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A DLUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM AK ONLINE I PŘÍP. BEZ PLATBY PŘEDEM

 Vymáhání pohledávek a dluhů prostřednictvím naší AK je možno v celé řadě případů realizovat i bez plateb na odměnu předem a ta se platí až po úspěšném vymožení

V řadě případů (v závislosti na výši pohledávky, jejím charakteru a právní podloženosti, příp. na počtu prokazatelných pohledávek stejného typu u téhož klienta) je možné vymáhání pohledávek - vymáhání dluhů prostřednictvím naší AK i zcela bez záloh na odměnu naší AK předem a ta je hrazena až (a pouze) po úspěšném vymožení pohledávky věřitele, a to většinou přímo dlužníkem.

Tzn. klient uhradí v takovém případě pouze max. případně nutné hotové výdaje, jako např. soudní poplatek, na odměnu naší AK předem nic.

Zda je pro Vás, jako věřitele, možný tento postup bezzálohového vymáhání pohledávek - dluhů, zjistíte při nezávazném kontaktu naší AK. Může se jednat především o případy: 

 • více pohledávek, např. z obchodního styku, právně dostatečně podložených

např. objednávka či smlouva, podepsaný dodací list, podepsaná faktura atd.

 • podepsané uznání dluhu

 • pohledávky z pravomocných soudních rozhodnutí

rozsudky, platební rozkazy aj.

 • jiné případy podle nezávazného a bezplatného posouzení právní podloženosti případu, dlužníka a výše pohledávky

 1. dluhy ze smlouvy o zápůjčce

 2. dluhy z dohody o vypořádání spoluvlastnictví

 3. dluhy z dohody o vypořádání společného jmění manželů

 4. dluhy z kupní smlouvy

 5. dluhy z jiných smluv a dohod

 6. pohledávky z neuhrazených faktur firem a podnikatelů

 7. atp.

Běžně tímto způsobem neřešíme zj. případy s hodnotou pohledávky do 20 tis. Kč; složitější případy u nichž lze očekávat pravděpodobný složitější průběh soudního řízení a tím i více možných účastí u místně příslušného soudu (např. neuznané či příp. i rozporované nároky např. ze smluv o dílo, sporné náhrady škod apod.) či nároky vyžadující problematičtějí vyčíslování podle splatnosti částí nároků (např. některé mzdové nároky z pracovněprávních vztahů či nároky z nájemních smluv včetně vyúčtování energií apod.), pokud nejsou současně dlužníkem uznány. Takové případy řešíme většinou případně jen osobně, nikoliv na dálku online. Taktéž se tento postup nevztahuje na případy, u kterých není k dispozici žádná dokumentace, anebo není dostatečná a na případy, kdy dlužník je v insolvenci či oddlužení anebo má více delší dobu trvajících exekucí, případně na další případy podle konkrétního nezávazného posouzení.


POHLEDÁVKU PO SPLATNOSTI ŘEŠTE CO NEJDŘÍVE - NEČEKEJTE MĚSÍCE ČI ROKY. POUŽIJTE PŘÍP. UZNÁNÍ DLUHU

Rozhodně nečekejte a své pohledávky řešte především včas (tj. určitě ne se zpožděním měsíců nebo dokonce i let, a to ani pod různými sliby dlužníka), případně je zajistěte uznáním (vzor zde)

Doporučujeme pohledávky vymáhat co nejdříve po splatnosti. Čím déle se vyčkává s řešením prostřednictvím vymáhání pohledávek - dluhů, tím více se snižují šance na reálné vymožení pohledávky za dlužníkem. Rozhodně nečekejte několik měsíců či dokonce snad let, ať již pod různými přísliby dlužníka nebo dokonce i bez nich. Dlužník se může např. začít "zbavovat" majetku, dělat další dluhy (u nichž jiní věřitelé budou mít přednost před Vámi, protože zahájili soudní řízení nebo exekuci dříve, zatímco Vy jste vyčkávali) nebo postupně splní podmínky pro insolvenci či oddlužení apod.

Kvalitní smluvní ošetření právního vztahu je základ pro jednodušší vymáhání pohledávek - dluhů. Ideálně samozřejmě před vznikem problému - na ústní domluvy nespoléhejte. V mimosoudní fázi řešení pohledávky můžete využít např. i zdarma vzory uznání dluhu.

Zahájení kvalifikovaného vymáhání pohledávek - dluhů po splatnosti např. soudní cestou prostřednictvím podané žaloby je v řadě případů zj. u podnikatelů podstatnou podmínkou pro budoucí možné účinné opravné účetní položky a pro daňové odpisy pohledávek .


VYMÁHÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ POHLEDÁVEK - OBČANSKÝCH I OBCHODNÍCH

Vymáhat lze obecně online pohledávky občanskoprávní (např. z půjček aj.) i obchodněprávní (např. neuhrazené dodávky zboží aj.), a to jak jednorázově, tak i ve více případech

Vymáhání pohledávek naše advokátní kancelář realizuje běžně jak v případech jednorázových - např. typicky u závazků z půjček či jiných smluv mezi občany apod., tak také zastupujeme celou řadu živnostníků, firem a společností, pro které vymáháme jejich pohledávky z obchodního styku po splatnosti, jako kupř. z neuhrazených faktur za dodávky zboží apod.


VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A DLUHŮ MIMOSOUDNĚ, PLATEBNÍMI ROZKAZY A EXEKUČNĚ ONLINE

Vymáhání pohledávek realizujeme mimosoudně upomínkami, soudně - platebními rozkazy a exekučně, a to i případně na dálku

Vymáhání pohledávek a dluhů realizujeme mimosoudně předžalobními upomínkami, stejně jako i prostřednictvím platebních a elektronických platebních rozkazů soudní cestou, případně v rozhodčím řízení. Vymáhání pohledávek a dluhů tvoří jednu z našich nejčastějších agend. 

Řešení pohledávek v rámci vymáhání pohledávek a dluhů je možné podle povahy věci i tzv. na dálku - online, a to především v oblasti Moravy.

Upomínky samotných věřitelů nebývají příliš efektivní, narozdíl od upomínek advokátních kanceláří, které na některé dlužníky působí mnohem více, než prostý přípis samotného věřitele.

Spolupracujeme s dlouhodobě prověřenými efektivními exekutorskými úřady s celorepublikovou působností.


POSTUP VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK V BEZZÁLOHOVÝCH PŘÍPADECH PODROBNĚJI

FÁZE MIMOSOUDNÍ : V rámci této fáze posoudíme nároky klienta, prověříme dlužníka v rámci insolvenčního rejstříku, zpracujeme a odešleme předžalobní upomínku dlužníkovi pod hlavičkou AK - což na řadu dlužníků zabírá (uhradí pohledávku nebo mají zájem sjednat adekvátní splátkový kalendář), narozdíl od upomínání samotného věřitele (ze zkušenosti se jedná o cca polovinu dlužníků, v závislosti na stáří pohledávky a jejího právního zajištění) a komunikujeme s dlužníkem ohledně vyřízení pohledávky.

Věřitel zde neplatí žádné částky dopředu. Je-li pohledávka vymožena, uhradí odměnu dle dohody s AK, není-li vymožena, neplatí nic a vymáhání postupuje, na základě domluvy s věřitelem, do další fáze.

FÁZE SOUDNÍ : V rámci této fáze zpracujeme a podáme na příslušný soud návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Věřitel uhradí pouze 4% z hodnoty sporu jako poplatek soudu. Nic více. Soud vydá elektronický platební rozkaz. Pokud proti němu dlužník nepodá odpor, nabývá právní moci. Pokud podá dlužník odpor, podáme k němu vyjádření a vyčkáme rozhodnutí soudu - vydání rozsudku a jeho právní moci. Je-li soudní rozhodnutí pravomocné, lze vést proti dlužníkovi exekuci.

Náklady právního zastoupení přiznává soud věřiteli vůči dlužníkovi, který je povinen je uhradit spolu s vymáhanou pohledávkou. Proto věřitel naší AK opět neplatí ničeho, v případě úspěchu fakticky tyto náklady zaplatí dlužník. Věřitel platí jen příp. dohodnuté procento z vymožené pohledávky, a to pouze pro případ úspěchu. Nic více. Pokud dlužník neuhradí, neplatí se nic a vymáhání postupuje do poslední fáze.

FÁZE EXEKUČNÍ : Pokud dlužník nereaguje ani na předexekuční upomínku, zvolí naše AK soudního exekutora, který zahájí vůči dlužníkovi exekuci s cílem pohledávku vymoci. Naše AK přitom spolupracuje s prověřenými a efektivními exekutorskými úřady jak na Moravě, tak i v Čechách.

 

MÁTE K DISPOZICI JIŽ PLATEBNÍ ROZKAZ ČI ROZSUDEK?

V tom případě pokračujte na odkaz EXEKUČNÍ NÁVRH


ROZHODČÍ ŘÍZENÍ?

V řadě případů nevýhody rozhodčího řízení zj. v poslední době mohou převyšovat jeho hlavní výhodu - rychlost

 

Naše advokátní kancelář dříve rozhodčí řízení využívala jako rychlejší variantu získání exekučního titulu vůči dlužníkovi, než jak je tomu v řízení soudním. V poslední době však začaly převažovat více možná negativa rozhodčího řízení, především pak pod vlivem novější soudní judikatury ze strany Nejvyššího a Ústavního soudu, jejíž použití v tom kterém případě může vést až ke zrušení rozhodčího nálezu či dokonce k zastavení exekuce, což v konečném důsledku může věřiteli vymožení pohledávky nejen časově ještě více protáhnout, než jak je tomu v případě platebních rozkazů podávaných k soudu, ale i ve sporech prodražit. Proto rozhodčí řízení momentálně věřitelům nelze z naší strany doporučovat jako jednoznačně výhodnější variantu tak, jako tomu bylo dříve.


VYMÁHACÍ AGENTURY?

U některých vymáhacích či inkasních společností je třeba si dávat pozor na podmínky smluv, zejména pokud obsahují smluvní pokuty, rozhodčí doložky či ujednání o platbách dle vyhl. č. 177/1996 Sb. v případě vymožení nebo dokonce i nevymožení dluhu

 

Advokátní kancelář je vázána řadou právně závazných předpisů, zejména pak zákonem o advokacii aj., zaručujících plně korektní přístup ke klientovi. Většina vymáhacích agentur jsou soukromé společnosti, které žádnými takovými pravidly přístupu ke klientům vázány nejsou.

U některých neseriózních vymáhacích agentur je pak třeba si dávat pozor na různá, na první pohled líbivá, prohlášení o "bezplatnosti" vymáhacích služeb a sledovat pozorně zj. ustanovení takových prohlášení či smluv inkasních společností např. o tom, jak vysoké náklady či odměnu věřitel zaplatí v případě, že pohledávka dlouhodobě vymožena nebude, nebo kupř. zda nejsou ve smlouvě skryty i přes uvedené prohlášení fakticky různé zálohy, poplatky atp.

Nejde jen o to, kolik "nezaplatíte" v případě, že bude vymáhání úspěšné, ale také o to, kolik naopak zaplatíte, pokud vymoženo nebude nic, případně jak je smlouva vypověditelná pro takový případ.

Navíc tzv. vymahači nemají ani zdaleka tolik zákonných pravomocí, jako má soudní exekutor zprostředkovaný advokátní kanceláří.

Bývá také vhodné si zjistit některé zkušenosti na internetu - kupř. na některých diskusích, byť je nutno samozřejmě ke všem informacím přistupovat dostatečně kriticky.


Vzor předžalobní upomínky
vzor předžalobní upomínky zdarma

Vzor uznání dluhu
vzor uznání dluhu zdarma

Vymáhání pohledávek - doporučení a postup
doporučení k vymáhání pohledávek a dluhů

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

 • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE