Uznání dluhu - vzor, formulář zdarma

Jednoduché vzory uznání dluhu jsou ke stažení níže v příloze této stránky.

DŮVODY PROČ SVĚŘIT VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVKY/POHLEDÁVEK Z UZNÁNÍ DLUHU ONLINE NAŠÍ AK

1. Odměnu AK platí převážně dlužník, a to až po úspěšném vymožení

2. Vymáhání mimosoudně, soudně a exekučně, a to i online na dálku - podmínky řešení případu posoudíme zcela nezávazně

3. Až polovina dlužníků reaguje po zaslání předžalobní upomínky sepsané pod hlavičkou naší AK - čím dříve pohledávku řešíte, tím lépe 

4. Plně korektní vztah ke klientovi, který se narozdíl od vymáhacích agentur řídí závaznými stavovskými předpisy
některé vymáhací agentury mohou být neseriózní
a někdy i podvodné

5. Máme zkušenosti a spolupracujeme s efektivními exekutory

6. Vymáháme nejčastěji nároky ze smluv o půjčce (v rámci rodiny či mezi známými), z uznání dluhu a z neuhrazených obchodních faktur za dodání zboží, ale i z jiných smluv
5 rad pro věřitele - podnikatele


ZAJÍMAJÍ VÁS BLIŽŠÍ PODMÍNKY ČI PŘESNĚJŠÍ NABÍDKA ŘEŠENÍ?
NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE - NEZÁVAZNĚ A ZDARMA

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / TEL. 608 979 055

"Čím déle svůj nárok - pohledávku za dlužníkem, neřešíte, tím více snižujete zbytečně šanci na vymožení ... řešte svou pohledávku včas - za nezávazný dotaz na možnost vymožení nic nedáte"

Dlužníka si prověřte - min. zda je zapsán v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU, a případně také zda má EXEKUCE.

ČASTÉ OTÁZKY:

Dlužník mi dluží - co mám dělat?
Kdy je možné vymáhání pohledávky bez plateb dopředu?
Co je potřeba dodat k vymáhání pohledávky?
Jak probíhá vymáhání pohledávky online?

ZE VZKAZŮ KLIENTŮ:

"Obrátil jsem se na AK ohledně vymožení dlužné částky ... velké plus bylo, že jsem nemusel nic platit předem, ale až po úspěšném vymožení." ... viz sekce REFERENCE


VÝZNAM UZNÁNÍ DLUHU

(VZOR UZNÁNÍ DLUHU V PŘÍLOZE STRÁNKY ZCELA DOLE)

Uznání dluhu pomáhá věřiteli jak důkazně, tak i z hlediska promlčení, a to jak u občanskoprávních pohledávek (např. ze zápůjčky), tak i obchodněprávních (např. z dlužných faktur)

 

Uznání dluhu mj. vylepšuje důkazní pozici věřitele při případném následném vymáhání splatného dluhu vůči dlužníkovi. Níže jsou k dispozici zdarma vzory jednoduchých uznání dluhu použitelných pro případy, kdy vám dlužník dluží finanční prostředky, ať již v rámci závazků mezi občany nebo mezi podnikateli.

Uznání dluhu má ten význam, že zakládá právní domněnku existence dluhu v době jeho uznání a výrazně tak vylepšuje důkazní situaci věřitele v případě sporu. Dalším účinkem uznání je přerušení běhu promlčecí doby, kdy začíná běžet nová promlčecí doba, a to desetiletá.

Pokud jde o zápůjčky finančních prostředků, pak zdůrazňujeme, že samozřejmě i v rámci rodiny, přátel či známých se rozhodně vyplatí mít dluh řádně právně podložen a nepůjčovat tzv. na dobré slovo. Rozhodně si vždy dlužníka prověřte také min. v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU.


UZNÁNÍ DLUHU I PRO ZÁVAZKY V RÁMCI PODNIKÁNÍ

Od 1.1.2014 bylo původní uznání závazku podle obchodního zákoníku nahrazeno uznáním dluhu dle občanského zákoníku i pro vztahy mezi podnikateli v rámci podnikání. Pokud má uznat dluh společnost - korporace (např. s.r.o.), doporučujeme podle konkrétní situace zvážit i možnost nechat přistoupit k dluhu statutární orgán (např. jednatele), a to jako fyzickou osobu.

V případě zájmu o tuto speciálnější úpravu uznání dluhu se na nás obraťte nezávazně s dotazem.


SMĚNKA?

Obecně lze směnku doporučit spíše jen podpůrně - stačí malá chyba ve směnce a dokument může být neplatný

 

Poměrně často se setkáváme v praxi s tím, že směnka není vytvořena nebo vyplněna správně, v důsledku čehož bývá neplatná nebo problematicky použitelná. Směnka je přísně formální právní úkon, kde stačí i jen jedna malá chyba a máte k dispozici nepoužitelný kus papíru, byť se vyplnění může laikovi zdát poměrně bezproblematické . Proto doporučujeme směnky používat obecně jen jako podpůrný doplňující zajišťovací prostředek.


POKUD DLUŽNÍK NEZAPLATÍ ANI PO UZNÁNÍ DLUHU ...

Rozhodně nečekejte (a to ani pod různými sliby dlužníka) a pohledávky řešte včas (nikoliv s odstupem měsíců či snad dokonce let), ideálně tedy okamžitě po termínu splatnosti

 

Pokud dlužník nezaplatí ani v rámci uznáním stanoveného termínu, jednejte okamžitě. Čím déle se vyčkává, tím se většinou snižují šance na reálné vymožení pohledávky za dlužníkem. Rozhodně nečekejte několik měsíců či více! Dlužník se může např. začít "zbavovat" majetku, dělat další dluhy (u nichž jiní věřitelé budou mít přednost před Vámi, protože zahájili soudní řízení nebo exekuci dříve, zatímco Vy jste vyčkávali) nebo postupně splní podmínky pro insolvenci či oddlužení apod. 

Zdaleka nejde jen o otázku promlčecí doby - kdo z věřitelů nechává dluh neřešen po splatnosti i několik měsíců a více, byť pod různými sliby dlužníka ohledně budoucího uhrazení, sám sobě výrazně snižuje šanci na to, že peníze ještě někdy uvidí. Doporučení tak zní řešit a nečekat příliš dlouho.


!  PODROBNOSTI K VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK  !


Zahájení kvalifikovaného vymáhání pohledávek po splatnosti např. soudní cestou prostřednictvím podané žaloby je v řadě případů zj. u podnikatelů podstatnou podmínkou pro budoucí možné účinné opravné účetní položky a pro daňové odpisy pohledávek.


VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Z UZNÁNÍ DLUHU  PROSTŘEDNICTVÍM AK ONLINE I PŘÍP. BEZ PLATBY PŘEDEM

Vymáhání pohledávek a dluhů prostřednictvím naší AK je možno v těchto případech realizovat i bez plateb na odměnu předem a ta se platí až po úspěšném vymožení

V případech podepsaných uznání dluhu je většinou možné řešení pohledávky či pohledávek prostřednictvím naší AK i zcela bez záloh na odměnu naší AK předem a ta je hrazena až (a pouze) po úspěšném vymožení pohledávky věřitele, a to většinou přímo dlužníkem. Tzn. klient uhradí v takovém případě pouze max. případně nutné hotové výdaje, jako např. soudní poplatek, na odměnu naší AK předem nic. 


VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Z UZNÁNÍ DLUHU MIMOSOUDNĚ, PLATEBNÍMI ROZKAZY A EXEKUČNĚ ONLINE, I NA DÁLKU

Vymáhání pohledávek realizujeme mimosoudně upomínkami, soudně - platebními rozkazy a exekučně, a to i případně na dálku

Vymáhání pohledávek a dluhů realizujeme mimosoudně předžalobními upomínkami, stejně jako i prostřednictvím platebních a elektronických platebních rozkazů soudní cestou, případně v rozhodčím řízení.

Vymáhání pohledávek naše advokátní kancelář realizuje běžně jak v případech jednorázových - např. typicky u závazků z půjček či jiných smluv mezi občany apod., tak také zastupujeme celou řadu živnostníků, firem a společností, pro které vymáháme jejich pohledávky z obchodního styku po splatnosti, jako kupř. z neuhrazených faktur za dodávky zboží apod.

Spolupracujeme s dlouhodobě prověřenými efektivními exekutorskými úřady s celorepublikovou působností.

Řešení pohledávek v rámci vymáhání pohledávek a dluhů je možné podle povahy věci i tzv. na dálku - online, a to především v oblasti Moravy.

 

!  PODROBNOSTI K VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK  !


Vzor předžalobní upomínky
vzor předžalobní upomínky zdarma

Platební rozkaz
informace k platebnímu rozkazu

Uznání dluhu
informace k uznání dluhu

Uznání dluhu - nový občanský zákoník
uznání dluhu v novém občanském zákoníku

Vymáhání pohledávek - doporučení a postup
doporučení k vymáhání pohledávek a dluhů


upozornění pro vzory uznání v přílohách níže:
Jedná se jen o základní a velmi jednoduché vzory uznání splatného dluhu, které nemusí být vhodné nebo dostatečné pro váš konkrétní případ zj. v návaznosti na předchozí smluvní souvislosti či nutnost pohledávku zajistit ještě i jinak, proto doporučujeme v případě pochybností, anebo nejasností jak uznání správně vyplnit, využít komplexní odbornou právní pomoc. U podnikatelů upozorňujeme také na povinné náležitosti obchodních listin. Využitím obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu.

Nezaměňujte v případě pohledávek v rámci podnikání uznání dluhu s pouhým podepsaným soupisem inventarizace pohledávek či faktur. Zvažte také příp. další zajištění, např. ručitelský závazek, zástavní právo, notářský zápis s přímou vykonatelností atp. - zj. u vysokých částek, anebo u společností (kupř. pohledávek vůči s.r.o.) např. přistoupení jednatele k dluhu společně s uznáním (v případě zájmu vzor můžeme na vyžádání poskytnout).

PŘEČTĚTE SI POZNÁMKY KE VZORŮM UZNÁNÍ A JEJICH VYPLNĚNÍ !

- vyberte variantu jednorázového splacení nebo splacení ve splátkách a dále variantu podle toho o jaký subjekt jde na straně věřitelské i dlužnické
- při vyplnění dbejte na přesnost a právní i skutkovou kvalitu popisu skutečného důvodu vzniku závazku (např. nestačí napsat "dluh na nájemném", ale je nutno specifikovat přesně částky, za co přesně se dluží ta která část dluhu, za jaké období, za jaké služby či nájemné, splatnosti, na základě jaké přesně smlouvy atp. Podobně i u jiných závazků, jako např. u zápůjčky peněz, dluhů z jiných smluv, u obchodních vztahů atp., kdy je třeba vždy přesně odůvodnit a specifikovat uznávaný závazek)
-
dejte pozor na právně správné vyplnění vzoru uznání dluhu, v případech vyšších částek zvažte, zda si nenecháte uznání zpracovat nebo min. zkontrolovat - i správný vzor může laik vyplnit špatně
- adresu dlužníka vyplňte ideálně jako trvalé bydliště podle OP a současně pod to příp. napište i místo faktického pobytu
- barevně označené části upravte podle konkrétního případu (částka, důvod vzniku, osoby apod.) - jde jen o vzor!
- pokud má dlužník manžela/manželku, je vhodné (ne-li přímo nutné), aby uznání bylo vystaveno na oba manžele, anebo aby min. uznání připodepsal/a i tato osoba
- pokud byla sjednána dříve písemně smluvní pokuta, je nutné ji do uznání zvlášť zahrnout
- úředně ověřené podpisy na uznání nejsou potřeba, ale lze je jen doporučit (matrika, CzechPoint)
- nezaměňujte v případě pohledávek v rámci podnikání uznání dluhu s pouhým soupisem inventarizace pohledávek či faktur
- zvažte zj. u vyšších pohledávek případně i další zajištění, např. směnku, ručitelský závazek, zástavní právo na nemovitosti, notářský zápis s přímou vykonatelností a v případě společností, je-li to možno, např. u s.r.o. přistoupení jednatele k dluhu
- uznání dluhu je určeno zj. pro dluhy - pohledávky po splatnosti. Před splatností, např. pokud někomu aktuálně půjčujete peníze a splatnost má být v budoucnu, využijte spíše standardní
SMLOUVU O ZÁPŮJČCE, příp. pak po splatnosti teprve uznání dluhu

PřílohaVelikost
Uznání dluhu - jednorázová úhrada - věřitel i dlužník fyzické osoby.doc34.5 KB
Uznání dluhu - jednorázová úhrada - věřitel i dlužník firmy či OSVČ.doc35 KB
Uznání dluhu - jednorázová úhrada - věřitel firma či OSVČ, dlužník fyzická osoba.doc36 KB
Uznání dluhu - jednorázová úhrada - věřitel fyzická osoba, dlužník firma či OSVČ.doc34.5 KB
Uznání dluhu - splátkový kalendář - věřitel i dlužník fyzické osoby.doc37 KB
Uznání dluhu - splátkový kalendář - věřitel i dlužník firmy či OSVČ.doc37 KB
Uznání dluhu - splátkový kalendář - věřitel firma či OSVČ, dlužník fyzická osoba.doc38.5 KB
Uznání dluhu - splátkový kalendář - věřitel fyzická osoba, dlužník firma či OSVČ.doc36.5 KB

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE