Rozhodčí řízení a smlouva podle novely č. 19/2012 Sb.

aktualizováno k 1.4.2012

Novela zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů - zákon č. 19/2012 Sb., s účinností od 1.4.2012 zavádí ŘADU NOVINEK PODSTATNÝCH PŘEDEVŠÍM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ a uzavírání rozhodčích smluv, v rámci kterých JEDNOU ZE STRAN JE SPOTŘEBITEL. Podmínky pro rozhodčí řízení a rozhodčí smlouvy se tak nově výrazněji liší podle toho, zda jde či nejde o spotřebitelský spor a spotřebitelský vztah s tím, že pokud tomu tak je, jsou podmínky pro rozhodčí smlouvy a řízení podstatně přísnější.

Spotřebitelskými smlouvami se přitom rozumí jakékoliv smlouvy (kupní, o dílo, o půjčce, o úvěru apod.), pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, jako osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti a na druhé straně dodavatel jako osoba naopak jednající při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti.

V případě spotřebitelských rozhodčích smluv a řízení se jedná především o tyto NOVINKY A ZMĚNY:
-    povinnost uzavírat a podepisovat rozhodčí smlouvu na samostatné listině než je smlouva hlavní, která upravuje práva a povinnosti stran, a to pod sankcí neplatnosti, to vše s důrazem na jednoznačné projevy vůle obou stran
-    povinnost uvádět v rozhodčí smlouvě určité stanovené informace, včetně informací o veškerých předpokládaných nákladech spojených s rozhodčím řízením
-    povinnost podat spotřebiteli náležité vysvětlení s dostatečným předstihem již před samotným podpisem rozhodčí doložky o tom, jaké všechny následky pro něj z rozhodčí smlouvy mohou nastat
-    zpřísňují se kvalifikační podmínky na osobu rozhodce rozhodující ve sporech ze spotřebitelských smluv
-    povinnost rozhodovat spotřebitelské spory vždy v souladu s právními předpisy na ochranu spotřebitele, a to i v případě, že spor bude rozhodován po dohodě podle zásad spravedlnosti
-    možnost spotřebitele se obrátit se žalobou na zrušení rozhodčího nálezu na obecný soud v případě, že rozhodčí nález byl vydán v rozporu
s právními předpisy na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem (tedy nově částečný hmotněprávní - věcný přezkum rozhodčích nálezů), a to ve lhůtě 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu
-    podmínky pro odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu má přezkoumávat soud i bez návrhu spotřebitele
-    spotřebitel nemusí namítat nedostatek pravomoci rozhodce, zakládající se na důvodech neexistence, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy, při prvním úkonu v řízení, ale kdykoliv
-    soud nemůže ve spotřebitelských sporech zamítnout žalobu na zrušení rozhodčího nálezu opřenou o důvody podle § 31 písm. b) nebo c) - viz dále, pokud strana neuplatnila takový důvod, ačkoliv mohla, v rozhodčím řízení nejpozději, než začala jednat ve věci samé
-    rozhodčí nález musí obsahovat vždy odůvodnění a výslovné poučení o právu podat návrh na jeho zrušení k soudu za podmínek stanovených zákonem o rozhodčím řízení
-    pokud jde o podmínky a důvody pro zrušení rozhodčího nálezu soudem, pak podle novely soud má nově povinnost přezkoumat vždy, a to i ve fázi kdy byl podán návrh na nucený výkon rozhodnutí, z úřední povinnosti zda nejsou dány důvody pro zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. a) až d) nebo h) - k tomu viz dále v textu
-    i pokud strana nepodala návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem, může strana, proti níž byl soudem nařízen výkon rozhodčího nálezu, kdykoliv podat návrh na zastavení nařízeného výkonu i tehdy, pokud jsou důvody pro zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. a) až f), h) nebo v případě podle písm. g) a nález neobsahuje poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudu - k tomu viz dále v textu

V právních vztazích, které nejsou spotřebitelskými, zůstává zachována možnost uzavírání rozhodčích smluv (doložek) jako součásti hlavní smlouvy.

Rozhodčí smlouva ve spotřebitelských sporech musí obsahovat pravdivé, přesné a úplné informace o:
-    rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud
-    způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení
-    odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání
-    místu konání rozhodčího řízení
-    způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli
-    tom, že je pravomocný rozhodčí nález vykonatelný

Pokud rozhodčí smlouva ve spotřebitelských sporech neobsahuje uvedené informace, anebo jsou tyto informace záměrně nebo v nezanedbatelném rozsahu neúplné, nepřesné či nepravdivé, je to důvod pro zrušení rozhodčího nálezu soudem.

Pouze u stálého rozhodčího soudu lze uvedené informace poskytnout též ODKAZEM NA STATUTY A ŘÁDY stálého rozhodčího soudu. Novela také výslovně vyjadřuje, že stálé rozhodčí smlouvy mohou být zřízeny pouze jiným zákonem nebo pokud jiný zákon jejich zřízení výslovně připouští. Žádný jiný subjekt navíc není oprávněn používat při výkonu své činnosti označení vyvolávající klamnou představu, že se jedná o stálý rozhodčí soud.

Pokud jde o osoby rozhodců, doplňuje se výslovně povinnost splňovat podmínku bezúhonnosti. ROZHODCEM rozhodujícím VE SPOTŘEBITELSKÝCH SPORECH navíc může být jen osoba zapsaná ve zvláštním seznamu rozhodců vedených Ministerstvem spravedlnosti. V takovém případě musí taková osoba navíc splňovat podmínku vysokoškolského vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu. Novela upravuje také podmínky pro možné vyškrtnutí rozhodce ze seznamu rozhodců.

Zpřísňují se také podmínky pro posuzování podjatosti rozhodce obdobným způsobem, jako je tomu u občanského soudního řádu. Ve spotřebitelských sporech navíc má rozhodce povinnost stranám oznámit před zahájením projednávání věci, zda již rozhodoval v posledních třech letech ve sporu, jehož účastníkem byla či je některá ze stran.

Novela výslovně stanoví možnost tzv. APPOINTING AUTHORITY, tedy že rozhodce může být určen i stranami dohodnutou osobou (např. arbitrážní centrum) nebo způsobem uvedeným v pravidlech pro rozhodčí řízení, pokud tato byla v souladu s § 19 odst. 4 přiložena k rozhodčí smlouvě. Strany mohou určit postup v rozhodčím řízení tedy také v pravidlech pro rozhodčí řízení ve smyslu dohody na procesních pravidlech, např. i vydaných třetím subjektem, avšak nezbytnou podmínkou je, že tato pravidla jsou k rozhodčí smlouvě přiložena.

Rozhodčí řízení končí až právní mocí rozhodčího nálezu, čímž se připouští také dohoda o postupu týkajícím se doručování rozhodčího nálezu i jinak, než jak je stanoveno v občanském soudním řádu.

Podle § 32 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení platí, že „Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li tento zákon jinak." Doplněno bylo však nově již výše zmíněné ustanovení, podle něhož „Byl-li rozhodčí nález vydán ve sporu ze spotřebitelské smlouvy a návrh na jeho zrušení podal spotřebitel, soud vždy přezkoumá, zda nejsou dány důvody pro zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. a) až d) nebo h)".

§ 31 přitom po novele zní následovně :
Soud na návrh kterékoliv strany zruší rozhodčí nález, jestliže
a) byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu,
b) rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc nevztahuje,
c) ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem,
d) rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců,
e) straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat,
f) rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, nebo k plnění podle tuzemského práva nemožnému či nedovolenému,
g) rozhodce nebo stálý rozhodčí soud rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem,
h) rozhodčí smlouva týkající se sporů ze spotřebitelských smluv neobsahuje informace požadované v § 3 odst. 5, popřípadě tyto informace jsou záměrně nebo v nezanedbatelném rozsahu neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, nebo
g) se zjistí, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o obnovu řízení.


VYKONATELNOST rozhodčího nálezu lze nově ODLOŽIT
nejen z důvodu, že by neprodleným výkonem hrozila závažná újma, ale také pokud je z návrhu na zrušení rozhodčího nálezu možno usuzovat, že je důvodný.

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE