Novela zákona o finančním arbitrovi

aktualizováno k 1.7.2011

Dne 1.7.2011 nabyla účinnosti novela zákona o finančním arbitrovi, která rozšiřuje působnost finančního arbitra mj. také na spory mezi věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc finančního arbitra.

Navrhovatelem může být v tomto případě pouze spotřebitel. Povinnou institucí se od novely zákona rozumí také věřitel nebo zprostředkovatel při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.


Návrh je nepřípustný mj. pokud ve věci samé již rozhodl soud či bylo ve věci samé rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo bylo takové řízení před soudem či rozhodčí řízení již zahájeno.
Návrh musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, mj. také doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě.

V průběhu řízení je arbitr oprávněn vyžadovat od účastníků řízení předložení veškerých důkazů na podporu jejich tvrzení, a to včetně podání ústního vysvětlení, čemuž je instituce (tedy včetně poskytovatele spotřebitelského úvěru) povinna vyhovět.


Arbitr rozhoduje ve věci samé nálezem, obvykle do 30 dnů od zahájení řízení. V nálezu, jímž arbitr vyhovuje, byť i jen z části, návrhu navrhovatele, uloží současně instituci povinnost zaplatit sankci ve výši 10% z částky, kterou je instituce povinna podle nálezu zaplatit navrhovateli, nejméně však 15.000,- Kč.


Informační povinnosti institucí vůči finančnímu arbitrovi:
Instituce písemně sdělí arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož je oprávněna vykonávat svou činnost, svoji obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo misto podnikání a určenou kontaktní adresu pro styk s arbitrem s uvedením jejího jména, příjmení, adresy, funkce, telefonu a faxu, popř. elektronické adresy a ve stejném rozsahu údaje o zástupci této osoby. Instituce, která dosud nebyla povinna splnit informační povinnost (např. poskytovatel spotřebitelských úvěrů), je povinna ji splnit do 3 měsíců od nabytí účinnosti zákona.

Za nesplnění povinností instituce:

- povinnosti vyjádřit se k návrhu navrhovatele
- povinnosti na výzvu předložit požadované doklady a účastnit se jednání
- povinnosti vyhovět žádosti arbitra o poskytnutí vysvětlení a přeložení dokumentace vztahující se ke sporu
- povinnosti umožnit arbitrovi nahlédnout do svých spisů a elektronických záznamů týkajících se vedeného sporu
- povinnosti informační (jak je uvedena shora)
může arbitr dle povahy věci a závažnosti porušení zákona uložit instituci pokutu až do výše 1.000.000,- Kč
, a to i opakovaně.

Tato novela navazuje na zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru účinný od 1.1.2011, zavádějící celou řadu nových povinností poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE