Novela katastrálního zákona a zvýšení poplatku za vklad do katastru

aktualizováno k 1.1.2012

Podle novely zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (katastrální zákon) a zákona o správních poplatcích, došlo s účinností od 1.1.2012 ke zvýšení poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí z dosavadních 500,- Kč na 1.000,- Kč.

Novela také řeší některé stávající problémy katastrálního zákona. Např. možnost podávání zjevně neúspěšných a šikanózních žalob na určení vlastnického práva k nemovitosti nebo na neplatnost smlouvy, díky nimž se přeruší vkladové řízení až do vydání pravomocného soudního rozhodnutí. Novela zavádí INSTITUT POZNÁMKY SPORNOSTI, podle kterého katastrální úřady provedou zápis poznámky spornosti do katastru v případě podání žalob, kterými se žalobci budou domáhat určení toho, že vlastníkem nemovitosti evidované v katastru je někdo jiný, než kdo je jako vlastník v katastru zapsán, nebo určení toho, že právní úkon, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru, je neplatný či zrušený. Zápis poznámky spornosti se provede na základě doručení oznámení soudu o podání žaloby či na základě návrhu žalobce. Přitom se stanoví, že zápis této poznámky nevyvolá přerušení případného řízení o povolení vkladu a stanoví se také, jak se v případě podání žalob postupuje.

V případech, kdy je v katastru nemovitostí zapsána poznámka spornosti, a teprve poté je podán návrh na vklad, měli účastníci vkladového řízení možnost se s touto skutečností seznámit a zvážit, zda půjdou do určitého rizika, které sebou nese soudní řízení. V případě, že je poznámka spornosti zapsána až po podání návrhu na vklad, účastníci vkladového řízení takovou možnost předem neměli, a proto novela počítá s tím, že v případech, kdy toto účastnící předem zvážit mohli, řízení o povolení vkladu přerušováno nebylo a naopak v případě, kdy toto zvážit nemohli, by nebylo přerušeno jen tehdy, pokud by s tím účastníci vkladového řízení souhlasili. V případě, kdy nedojde k přerušení řízení o povolení vkladu a soud nakonec rozhodne tak, že by to bylo důvodem pro zamítnutí vkladu, katastrální úřad vymaže povolený vklad a všechny na něj navazující zápisy práv, které jsou s rozhodnutím soudu v rozporu.

Novela dále řeší problematiku duplicitních zápisů vlastnického práva. DUPLICITNÍ ZÁPIS vlastnictví k téže nemovitosti je zvláštním případem zápisu práv do katastru nemovitostí, k němuž přistoupí katastrální úřad v případě, kdy je mu postupně doručeno více vykonatelných rozhodnutí a jiných listin, jimiž je vázán a každá z těchto listin svědčí o vlastnictví jiné osoby k téže nemovitosti. Duplicitním zápisem vlastnictví katastrální úřady v současné době nerozhodují a ani nemohou rozhodovat o vlastnictví k nemovitosti, pouze tak zapisují skutečnost existence více vlastníků k téže nemovitosti, i když je zjevné, že všichni zapsaní vlastníky být nemohou. V případě duplicitního zápisu vlastnictví k téže nemovitosti mají duplicitní vlastníci možnost narovnat tento vztah buď dohodou anebo v soudním řízení. Novela určuje nově, že při provádění zápisu záznamem jsou katastrální úřady povinny také zkoumat, zda listina, která je podkladem pro zápis navazuje na dosavadní zápisy v katastru. V případě, že nikoliv, nebude možné na jejím základě duplicitní zápis záznamem provést. Zápis záznamem by se prováděl až v okamžiku, kdy bude jednoznačné, zda a komu svědčí zapisované právo.

Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu, které se doručuje všem účastníkům řízení, již není přípustný žádný opravný prostředek podle správního řádu, ale je připuštěna pouze žaloba podle části páté občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Po dobu lhůty k podání žaloby proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu se další řízení týkající týchž nemovitostí přerušují, a to s účinky ode dne podání návrhu na vklad. V případě že žaloba bude podána, přerušení bude trvat až do dne, kdy bude katastrálnímu úřadu doručeno pravomocné rozhodnutí soudu ve věci vkladu.

Novela také umožňuje vymazat stará zástavní práva převzatá z bývalé pozemkové knihy, zemských desek či železniční knihy, a to na základě ohlášení vlastníka nemovitosti ve formě notářského zápisu. Nadále se počítá s tím, že NÁVRHY NA VKLAD vlastnického práva do katastru nemovitostí budou moci být podávány POUZE NA PŘEDEPSANÝCH FORMULÁŘÍCH.


DALŠÍ INFORMACE K NÁVRHU NA VKLAD DO KATASTRU - AKTUÁLNĚ


VZOR FORMULÁŘE NÁVRHU NA VKLAD DO KATASTRU

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE