2013: novela exekučního řádu, řidičské oprávnění za neplacení výživného, povinné upomínky

témata nového občanského zákoníku a změn ZDE

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna pod č. 396/2012 Sb. velmi diskutovaná zásadní novela exekučního řádu a občanského soudního řádu, která zavádí celou řadu podstatných novinek v oblasti především exekučního řízení.

ZAHÁJENÍ EXEKUCE JIŽ NEBUDE ZAŘIZOVAT SOUD, ODVOLÁNÍ NAHRAZUJE NÁVRH NA ZASTAVENÍ

Soud již nebude nařizovat exekuci a spolu s tím pověřovat exekutora jejím provedením, ale poté, co bude exekutorovi doručen exekuční návrh věřitele - oprávněného, exekutor realizuje zápis do nově zřízeného rejstříku exekucí, do něhož se budou povinně zapisovat všechny zahájené exekuce. Rejstřík povede Ministerstvo spravedlnosti a bude neveřejný. Exekutor bude moci zjišťovat a zajišťovat majetek povinného ovšem až po pověření exekučním soudem (to není rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům). Povinný obdrží vyrozumění o zahájení exekuce spolu s prvním exekučním příkazem a bude mít 8 denní lhůtu k vznesení námitky podjatosti exekutora a 15 denní lhůtu k podání návrhu na zastavení exekuce (nikoliv tedy odvolání jako dosud). Exekutor nebude moci začít provádět exekuci před uplynutím této lhůty, resp. předtím, než o návrhu na zastavení exekuce pravomocně rozhodne soud. Exekuce také nebude moci být provedena dříve, než uplyne lhůta k dobrovolnému splnění pohledávky společně s náklady exekučního řízení povinným, kterou exekutor povinnému sdělí spolu s oznámením o zahájení exekuce. Tato lhůta se prodlužuje z 15 na 30 dní.

OMEZUJE SE DVOJKOLEJNOST VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCE

Novela omezuje dvojkolejnost výkonu rozhodnutí (prováděného soudním vykonavatelem) a exekuce (prováděné soudním exekutorem), když vymezuje druhy nároků, které bude moci nadále vymáhat pouze soud, a ty, které bude vymáhat soudní exekutor. Soud bude mít výlučné oprávnění rozhodovat např. ve věcech, které se týkají výchovy nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí či vyklizení bytu se zajištěním bytové náhrady. Ostatní nároky a pohledávky bude možné vymoci jen exekucí postupem dle exekučního řádu, tj. prostřednictvím soudního exekutora.

POZASTAVENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ NEPLATIČŮM VÝŽIVNÉHO


Soudní exekutor bude moci vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění v případech dlužníků, vůči kterým vymáhá nedoplatek na výživném pro nezletilé dítě. Záměrem je motivovat dlužníka k tomu, aby nedoplatek na takovém výživném uhradil. Dlužníkovi na základě exekučního příkazu se pozastavuje řidičské oprávnění a nesmí řídit motorové vozidla. Takový exekuční příkaz bude možné zrušit, pokud dlužník prokáže, že řidičské oprávnění nezbytně potřebuje k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost nebo pokud zaplatí dlužné výživné. Současně však byla schválena definitivně i novela trestního zákona, podle které bylo mj. k ustanovení o trestném činu zanedbání povinné výživy přidáno další ustanovení, podle něhož pachateli tohoto trestného činu může také soud v trestním řízení uložit nově jako přiměřené omezení to, aby se zdržel řízení motorových vozidel, a to zejména tehdy, pokud je tady důvodná obava, že povinnost uhradit výživné bude mařena nebo ztěžována.

EXEKUCE I NA MAJETEK MANŽELA / MANŽELKY

Diskutovanou novinkou je také to, že novela umožňuje soudním exekutorům postihnout nově i bankovní účet či mzdu manžela či manželky dlužníka, a to pro dluhy spadající do společného jmění manželů. Pokud tedy exekuci bude mít jen jeden z manželů a dluh bude spadat do SJM, pak exekutor nově bude moci exekuovat mzdu či účet i druhého z manželů. Pro věřitele jde o zprávu pozitivní, pro dlužníky a jejich rodinné příslušníky však podstatně negativní. Pozor je třeba si dát zejména tam, kde se manžel/ka zadlužuje a manželství je již spíše jen formálním svazkem.

POVINNÁ PŘEDŽALOBNÁ UPOMÍNKA

Důležitou novinkou je také „povinná" předžalobní výzva. Dlužník má tímto dostat šanci dobrovolně splnit dluh předtím, než dojde k podání žaloby k soudu, což má význam např. tehdy, pokud na dluh kupř. jen zapomněl. Zákon nestanovuje obsah předžalobní výzvy, nicméně měla by obsahovat minimálně identifikaci věřitele a pohledávky a mělo by z ní být patrno, že jde právě o předžalobní výzvu. Tato výzva musí být zaslána dlužníkovi ve lhůtě min. 7 dní před podáním žaloby. Pokud by věřitel tuto „povinnost" nesplnil, nemá to sice vliv na jeho nárok samotný, ale nemusí mu být přiznána náhrada nákladů soudního řízení, což by pro věřitele mohlo být citelným důsledkem. Novela přitom neoperuje s pojmem „doručení", ale pouze „zaslání", a to na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu dlužníka. Proto by si každý měl hlídat zejména doručování, vyzvedávání pošty, doručovací adresu a adresu trvalého bydliště. Pokud někdo dluží nějaké peníze, nebydlí na adrese trvalého bydliště, nevyzvedává si poštu nebo upomínky ignoruje, riskuje samozřejmě zvýšení dluhu o soudní a následně případně také exekuční náklady.

POVINNÉ SLUČOVÁNÍ EXEKUCÍ Z HLEDISKA VÝŠE NÁKLADŮ

Novela zavádí očekávané povinné slučování exekucí vedených stejným oprávněným proti témuž dlužníkovi, a to u stejného exekutora. Nejde ovšem jen o exekuce prováděné stejným exekutorem, ale novela stanovuje i pravidla pro spojování, pokud jde o řízení prováděná různými exekutory. V případě, že je vůči dlužníkovi vedeno několik exekucí, se totiž jeho dluh dosud rozrůstal právě i náklady těchto exekucí podle jejich počtu. Budou-li exekuce proti témuž dlužníkovi vedeny u více exekutorů, anebo pokud zahájí jiný oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení vůči témuž dlužníkovi, exekuční soud tato řízení na návrh dlužníka spojí a určí, který exekutor spojené řízení povede - to ovšem jen za zákonem stanovených podmínek, mezi něž mj. patří to, že se jedná o tzv. bagatelní pohledávky. V zájmu hospodárnosti soud však exekuční řízení nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.

ZRUŠENÍ EXEKUTORSKÝCH ZÁPISŮ

Novela ruší exekutorské zápisy, které obsahují uznání dluhu ze strany dlužníka a výslovný souhlas s tím, aby v případě, že závazek podle zápisu nebude plněn, mohl být přímo podán návrh na nařízení exekuce bez soudního řízení. Takové zápisy nadále budou moci realizovat pouze notáři.

EXEKUCE NA ČLENSKÁ PRÁVA V DRUŽSTEVNÍCH BYTECH A NA PODÍLY V OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH

Nově se budou dražit i členská práva v bytových družstvech, a to na základě tržní hodnoty těchto družstevních bytů, nikoliv na základě hodnoty vypořádacího podílu, která byla často velmi nízká, jako tomu bylo dosud, což bylo nevýhodné jak pro věřitele, tak i pro dlužníky. Další členové družstva budou mít předkupní právo a učiní-li v dražbě stejné nejvyšší podání jako jiný dražitel, příklep bude udělen tomu, kdo má předkupní právo. Pokud jde o obchodní podíly, pak se také zavádí za zákonem stanovených podmínek možnost je prodat v dražbě, a to za tržní hodnotu, a to i kupř. ostatním společníkům společnosti. Dosud bylo postihováno právo na vypořádací podíl poté, co v rámci exekuce zanikla účast povinného jako společníka v obchodní společnosti, což nebylo v praxi příliš efektivní řešení. Tato varianta by nově přicházela v úvahu až po neúspěšné opakované dražbě obchodního podílu povinného.

NOVÝ ZPŮSOB VÝKONU ROZHODNUTÍ - SPRÁVA NEMOVITOSTI

Novela zavádí nový způsob výkonu rozhodnutí, tzv. správu nemovitosti. Tímto způsobem přechází na soud právo realizovat veškeré právní úkony související s nemovitostí, včetně práva zahájit případné správní či soudní řízení ohledně nemovitosti. Soud zejména přikáže dlužníkovi povinného (např. nájemci v nemovitosti), aby užitky plynoucí z nemovitosti skládal na jím určený účet, a zakáže mu, aby je poskytoval povinnému, provedl na ně započtení nebo s nimi jinak nakládal, a provádí jiná vhodná opatření, aby nemovitost byla řádně a úspěšně hospodářsky užívána. Soud bude moci měnit nebo rušit a sjednávat i některé nové smluvní vztahy týkající se nemovitosti. Příjmy takto získané se po odečtení výdajů odevzdávají oprávněnému na uspokojení jeho vymáhané pohledávky.

ZMĚNY OHLEDNĚ DRAŽEB NEMOVITOSTÍ

Pokud jde o exekuce nemovitostí, pak ohledně ocenění tržní hodnoty nemovitosti pro její prodej se nebude zjišťovat hodnota existujících závad (věcná břemena, nájemní práva aj.), které budou přecházet na nabyvatele nemovitosti s tím, že jejich hodnota bude promítnuta do určení celkové tržní ceny nemovitosti. Ve zcela výjimečných případech bude mít soud možnost takové závady i případně zrušit. Proti dražební vyhlášce již nebude přípustné odvolání, pouze proti usnesení o ceně. Věcná břemena a nájemní práva vyjma nájmu bytu a břemene bydlení, neuvedená v dražební vyhlášce a předkupní práva zanikají dnem, kterým se vydražitel stane vlastníkem. Povinnému se současně v usnesení o příklepu uloží, aby nemovitost vyklidil do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení. Na základě toho se vydražitel bude moci domáhat výkonu rozhodnutí vyklizením nemovitosti v rámci samostatné exekuce. Zástavní práva váznoucí na nemovitosti budou zanikat s výjimkou zástavního práva zřízeného za účelem doplacení nejvyššího podání.

Mění se také podmínky ohledně snižování nejnižšího podání při opakované dražbě - při druhém dražebním jednání půjde o 50% výsledné ceny, při třetím o 40%, při čtvrtém 30% a při pátém již o 25%. Více dražebních jednání nebude možno. Novela zavádí tzv. předražek, tedy možnost kohokoliv, vyjma zákonem vyjmenovaných osob, navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt za částku min. o 25% vyšší, než bylo učiněno nejvyšší podání, a to do 15 dní ode dne zveřejnění usnesení o příklepu.

POSTIHY ZA ZÁMĚNY VYMÁHACÍCH SPOLEČNOSTÍ SE SOUDNÍMI EXEKUTORY

Do exekučního řádu také bylo zavedeno nové ustanovení, podle něhož označení soudní exekutor či exekutorský úřad a od nich odvozené tvary slov, ani označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s těmito označeními, není oprávněna používat jiná osoba a není oprávněna ani označovat svoji činnost jako výkon rozhodnutí, exekuci či exekuční činnost. Toto ustanovení je reakcí na řadu soukromých společností typu inkasních agentur či vymáhacích společností, které tyto pojmy zneužívaly k neoprávněnému zastrašování dlužníků.

DALŠÍ ZMĚNY

U postižení pohledávek dlužníka vůči jeho vlastním dlužníkům v exekuci bude nově možno využít také jejich prodeje v dražbě za běžných tržních podmínek.

Podobně jako u nemovitostí se zavádí možnost dražit i movité věci a příp. také nově pohledávky či obchodní podíly prostřednictvím elektronických dražeb na internetu. Elektronické dražby jsou výhodnější jednak z hlediska neomezení místem a jednak eliminací spekulativních postupů.

Nově exekutoři nesmí zabavovat zvířata, která nejsou chovaná hospodářsky a slouží jako společníci člověka (např. pes).

Z tzv. mobiliárních exekucí se bude povinně pořizovat videozáznam, pokud o to některá z oprávněných osob požádá, anebo pokud to bude potřebné. Pokud dojde k vyškrtnutí věci ze soupisu, bude exekutor povinen ji vrátit vlastníkovi zpět na místě, kde ji zajistil - dosud si vlastník pro věci často musel přijet do sídla exekutora.

Novela dále zpřísňuje kárné postihy exekutorů a odpovědnost za jednání zaměstnanců exekutorských úřadů.

NA ZÁVĚR

Kromě výše uvedených a zmíněných novinek daná novela zavádí celou řadu i dalších změn. Nakonec ovšem neprošel senátní návrh na omezení územní působnosti exekutorů a soudní exekutoři tak stále mohou působit na celém území ČR. Účinnost novely je dána k 1.1.2013.

Kontaktní formulář na advokátní kancelář

CAPTCHA
Tato otázka testuje, zda jste lidský návštěvník a ne robot.

Tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k zadání a zodpovězení zj.:

  • dotazů k bližším podmínkám a k cenové nabídce požadované či zamýšlené právní služby

Jedná-li se o uvedený typ dotazu, pak odpovídáme většinou do následujícího pracovního dne. Tyto dotazy jsou samozřejmě nezávazné a bezplatné. 

- kontrolujte, prosíme, zadávání správných zpětných e-mailových adres bez překlepů
- telefonní číslo je nepovinné, ale usnadňuje možnost si dotaz lépe vyjasnit

Prohlédněte si příp. také sekci ČASTÉ OTÁZKY KLIENTŮ nebo VZKAZY - REFERENCE KLIENTŮ.

 


+420 608 979 055
+420 775 640 520

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

DALŠÍ KONTAKTY ZDE